Studia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna pozwalają zdobyć wiedzę techniczną i przyrodniczą oraz znajomość podstaw prawa, umożliwiające rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych z zakresu inżynierii gospodarki wodnej z uwzględnieniem specyfiki warunków hydrologicznych, hydraulicznych, hydrogeologicznych i ekologicznych. Absolwenci mogą być zatrudniani w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, takie jak: matematyka, fizyka, chemia, podstawy informatyki, język obcy, przedmioty techniczne: grafika inżynierska i geometria wykreślna, systemy informacji przestrzennej, geodezja, hydraulika, hydrologia, mechanika gruntów, mechanika i wytrzymałość materiałów, inżynieria wodnomelioracyjna, budownictwo ogólne, przyrodnicze: ekologia środowiska wodnego, meteorologia i klimatologia, fizyka i chemia gleb, geologia inżynierska i hydrogeologia oraz humanistyczne i prawne: ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia, prawo i administracja wodna, a także przedmioty kierunkowe obejmujące problematykę dotyczącą: budownictwa wodnego, ziemnego, metalowego i betonowego, odwadniania i nawadniania terenów rolnych, inżynierii rzecznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, zagrożenia powodziowego, oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych, technologii i organizacji robót budowlanych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, zintegrowanego gospodarowania wodą. Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe i praktyki.

Po studiach:
Studenci mogą pracować w administracji rządowej i samorządowej, w szkolnictwie, instytucjach badawczych oraz jako rzeczoznawcy z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego. Mogą także prowadzić własne biura projektowe i firmy wykonawcze.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->